PRIVACYREGLEMENT

 

Een oefentherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. De WBP beschermt uw privacy. In de WBP staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. En wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden.

Een oefentherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Een aantal regels zijn vastgelegd in onderstaand ‘Privacyreglement’:

 

Informatieplicht

De oefentherapeut heeft de plicht om u duidelijke informatie te geven over uw behandeling. De therapeut zal u informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. U als patiënt dient daarbij relevante informatie te verstrekken.

 

Dossier

De oefentherapeut houdt een dossier bij over uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier dat conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar wordt bewaard.
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.
Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.

 

Privacy & geheimhoudingsplicht

Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met uw oefentherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling direct betrokkenen informatie worden verstrekt.

 

Privacy van uw dossier

Uw dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt.

 

Deskundigheid oefentherapeut

U mag van uw oefentherapeut een deskundige behandeling verwachten. De therapeut neemt deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing.

 

Onderzoek

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw oefentherapeut. Indien van toepassing, vermeldt therapeut dit in uw dossier.
Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Indien van toepassing, vermeldt therapeut dit in uw dossier.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Sorry, that page does not exist