ALGEMENE VOORWAARDEN & BETALINGSVOORWAARDEN

 

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck of haar/zijn werknemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

1. De patient/client is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iederen behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck.

2. Wanneer de patient/client niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar/Mensendieck het recht om het wettelijk vastgestelde verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patient/client zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.

3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck bij wie de patient/client onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patient/client van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patient/client de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminder de verdere rechten welke de oefentherpaut Cesar/Mensendieck heeft. 

5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patient/client. De buitengerechtelijke kosten zijn vastegesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag. 

6. Indien de patient/client aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patient/client dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke van de declaratie als tussenpartijen vanstaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de patient/client aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapeut Cesar/Mensendieck van beslissende aard.

8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patient/client en oefentherapeut Cesar/Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door een competente rechter. Telefoonnummer Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG): 0900 243 7070.

Sorry, that page does not exist